DiversityTerms & Conditions 2022-11-02T17:58:35+02:00

Regulamentul Oficial
al Evenimentului ”In Search of a Heroine Game Jam”
4 Noiembrie 2022 – 9 noiembrie 2022

Art 1. Organizatorul
1.1. Organizatorul Evenimentului ”In Search of a Heroine Game Jam” (denumit în continuare ”Evenimentul”) este Asociația Română Game Developers Association (denumită în continuare ”Organizatorul”), asociație constituită și organizată în conformitate cu legile din România, cu sediul social în Str. Aleksandr Sergheevici Puskin nr. 8, sector 1, Bucuresti, 011996, înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor București, având codul de identificare fiscală 32749618, reprezentată legal de Cătălin Butnariu, în calitate de Președinte.
1.2. Evenimentul se va desfășură cu sprijinul organizației Goethe Institute Bucuresti (denumită în continuare Goethe Institute), ce are și calitatea de operator asociat al Organizatorului în materie de colectare și prelucrare a datelor cu caracter personal, cu sediul social la Calea Dorobanti 32, Sector 1, Bucuresti, reprezentată legal de Dr Joachim Umlauf, în calitate de Director si cu sprijinul organizatie Arden, cu sediul social în Str. Aleksandr Sergheevici Puskin nr. 8, sector 1, Bucuresti, 011996,  ce are și calitatea de operator asociat al Organizatorului în materie de colectare și prelucrare a datelor cu caracter personal, reprezentata de Andra Beldean, Director Executiv.
1.3. Evenimentul va fi desfășurat în considerarea unei tematici, astfel cum aceasta va fi anunțată în mod expres de către Organizator.
1.4. Evenimentul se va desfășura conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare ”Regulamentul”) a cărui respectare este obligatorie pentru toți Participanții.
1.5. Prin înscrierea la acest Eveniment, conform prevederilor art. 5 din acest Regulament, Participanții declară și recunosc că au luat la cunoștință prevederile Regulamentului și că acceptă termenele și condițiile prezentului Regulament și înțeleg că în acest scop datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate conform Regulamentului. Participanții se obligă să respecte și să se conforme tuturor termenelor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.

Art 2. Durata și locul de desfășurare a Evenimentului
2.1. Perioada de organizare a Evenimentului este 4 noiembrie 2022, ora 18:00 – 7 noiembrie 2022, ora 8:00 (denumită în cele ce urmează ”Perioada Evenimentului”).
2.2. Tematica Evenimentului va fi anunțată cel târziu la data de 4 noiembrie, prin publicarea informațiilor cu privite la tematica desemnată în cadrul paginii web a Organizatorului, la adresa URL: https://rgda.ro/game-jam-diversity/
2.3. Evenimentul va fi organizat în forma hibrid, ceea ce va permite atât participarea online cât și participarea prin prezență fizică.
2.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Perioada Evenimentului pe parcursul desfășurării acestuia, cu respectarea prevederilor incluse în art. 3 din prezentul Regulament.

Art.3. Regulamentul în baza căruia se desfășoară Evenimentul
3.1. Regulamentul este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga Perioadă a Evenimentului.
3.2. Regulamentul poate fi consultat de orice persoană interesată:
– în cadrul paginii web aparținând Organizatorului, prin accesarea link-ului URL: https://rgda.ro/game-jam-diversity/
– la cerere, la sediul Organizatorului, având adresa menționată la art. 1.1. din acest Regulament;
3.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, ulterior înștiințării prealabile a Participanților cu privire la orice modificare a vreunuia dintre prevederile acestuia, cu minim [a se completa] ore înainte de intrarea în vigoare a acestor modificări.

Art.4. Dreptul de participare
4.1. Se pot înscrie în vederea participării în cadrul Evenimentului numai persoanele fizice, denumite în cele ce urmează, care:
a. sunt, în sensul legii, majori, respectiv dețin capacitate deplină de exercițiu;
4.2. Organizatorul poate verifica oricând măsura în care o persoană respectă prevederile prezentului Regulament, inclusiv în ceea ce privește condițiile de eligibilitate reglementate la acest art.4 din Regulament.
4.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a interzice orice participare în cadrul Evenimentului ce se dorește a fi efectuată prin încălcarea prezentului Regulament. În cazul în care Organizatorul descoperă neîndeplinirea unei condiții de eligibilitate sau nerespectarea oricărei alte prevederi a Regulamentului în persoana oricărui Participant, pe parcursul desfășurării Evenimentului, Organizatorul poate întrerupe participarea acelui Participant în cadrul Evenimentului, fără a datora vreo compensație de orice natură Participantului ce nu respectă, în persoana sa, prevederile acestui Regulament.

Art.5. Înscrierea în cadrul Evenimentului.
5.1. Orice persoană interesată ce îndeplinește condițiile de eligibilitate redate în cadrul art. 4.1. din acest Regulament, se poate înscrie în cadrul Evenimentului.
5.2. Înscrierea validă în cadrul Evenimentului presupune completarea de către Participant a formularului de înregistrare, prin furnizarea tuturor informațiilor solicitate cu titlu de informații obligatorii. Lipsa furnizării informațiilor ce sunt indicate în cadrul formularului de participare ca neavând caracter obligatoriu nu vor conduce la imposibilitatea înregistrării în cadrul Evenimentului.
5.3. Orice persoană care dorește să se înscrie în cadrul Evenimentului trebuie să indice dacă dorește să participe în mod individual sau în cadrul unei echipe.
5.4. Înscrierea în cadrul Evenimentului conform prevederilor acestui Art. 5 este posibilă exclusiv înăuntrul perioadei cuprinse între 11 octombrie si  1 Noiembrie la ora 14:00 2022 (denumită în cele ce urmează ”Perioada de înscriere”). Înscrierile efectuate anterior Perioadei de Înscriere nu vor produce efecte de orice natură, nu vor permite înscrierea validă a persoanei interesate în cadrul Evenimentului și nu vor oferi vreun drept de rezervare sau de orice altă natură, fiind necesar ca persoana interesată sa reia procesul de înscriere înăuntrul Perioadei de Înscriere. Înscrierile efectuate ulterior Perioadei de Înscriere nu vor produce niciun efect.

Art. 6. Dobândirea calității de Participant
6.1. Persoanele care se înscriu în mod valabil în cadrul Evenimentului conform prevederilor art. 5 din acest Regulament vor dobândi calitatea de Participant în cadrul Evenimentului în baza confirmării emise de Organizator în sensul acceptării înscrierii depuse.
6.2. Organizatorul va comunica fiecărei persoane care s-a înscris în mod valabil în cadrul Evenimentului conform art. 5 din Regulament dacă înscrierea sa a fost acceptată sau nu, în termen de cel mult 10 zile de la data închiderii Perioadei de Înscriere.
6.3. În cazul în care Organizatorul transmite Participantului confirmarea înscrierii sale în cadrul Evenimentului iar Participantul, din orice motive subiective și/sau obiective, nu mai poate să participe la Eveniment, Participantul va informa Organizatorul cu privire la imposibilitatea sa de a participa la Eveniment în termen de cel mult 24 de ore de la momentul primirii confirmării de înregistrare din partea Organizatorului.

Art. 7. Mecanismul desfășurării Evenimentului
7.1. Echipele vor avea 3 zile la dispozitie pentru a dezvolta un joc video (PC sau Android).

Art. 8. Jurizarea și stabilirea Participantului câștigător
8.1. Etapa de jurizare a acelor rezultate ce s-au calificat în această etapă are loc în perioada 7-9 noiembrie 2022.
8.2. Regulile de jurizare sunt următoarele:
[se va completa ulterior]
8.2. Lista membrilor ce formează juriul este următoarea:
[se va completa ulterior cu lista persoanelor ce constituie juriul]

Art. 9. Anunțarea Participantului câștigător. Premiul acordat în cadrul Evenimentului
9.1. Anunțarea Participantului câștigător se va realiza după cum urmează: va fi anuntat, miercuri 9 noiembrie la ora 18:00, LIVE pe pagina de facebook RGDA si pe pagina de Youtube.
9.2. Echipa participanta câștigătoare a locului 1 va castiga un premiu de 500EUR BRUT, perioada de incubatie cu profesionisti in gaming si avion si cazare in Lisabona pentru a participa la Game Jam Plus finala regionala.  Echipa castigatoare a locului 2 va castiga un premiu de 500EUR BRUT.

Obligațiile Participanților în cadrul Evenimentului
10.1. Participanții au obligația de a furniza informații și date corecte în cadrul participării lor la Eveniment.
10.2. Participanții au obligația de a acționa cu bună-credință în cadrul Evenimentului și de a se abține de la orice acțiuni sau operațiuni ce ar presupune încălcarea drepturilor sau intereselor unor alți Participanți sau a unor terțe persoane de Eveniment.
10.3. Participanții au obligația să asigure respectarea întocmai a prevederilor acestui Regulament precum și a oricăror instrucțiuni transmise în cadrul Evenimentului de către Organizator, Goethe Institute, ADEN sau de alte persoane desemnate de către Organizator sau ARDEN să exercite atribuții de orice natură în contextul desfășurării Evenimentului.
10.4. Participanții se vor obține de la orice acțiune sau omisiune prin care s-ar putea aduce atingere și/sau prejudicia în orice fel imaginea Organizatorului, imaginea Goethe Institute, ARDEN sau imaginea Evenimentului.
10.5. Participanților le este permis să posteze pe rețele sociale proprii sau pe orice alte canale de comunicare publică fotografii sau materiale video care să surprindă modalitatea de desfășurare a Evenimentului.
10.6. Participanții se obligă să acționeze cu bună-credință în producerea oricăror lucrări și rezultate în cadrul desfășurării Evenimentului și să nu încorporeze în aceste lucrări și rezultate elemente sau opere de orice natură care să fie acoperite de drepturi aparținând unor alți Participanți sau unor terțe persoane de Eveniment.

Art. 11. Limitarea răspunderii
11.1. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de orice tentativă de fraudă a Evenimentului sau a oricăror aspecte ce țin de desfășurarea Evenimentului, abuz sau orice alte tentative ce ar putea afecta desfășurarea Evenimentului, imaginea Organizatorului sau a Goethe Institute, ARDEN sau a afiliaților acestora.
11.2. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:
a. Orice situații / evenimente/ circumstanțe care ar putea pune Participanții în imposbilitatea de a participa sau de a continua să participe în cadrul Evenimentului, în măsura în care nu se poate reține culpa Organizatorului pentru apariția sau derularea situației / evenimentului sau a circumstanței în cauză. Prevederile art. 14.3. rămân aplicabile.
b. Erorile și eventualele consecințe cauzate de erorile în informațiile și datele transmise de către persoanele care își doresc să se înscrie în cadrul Evenimentului sau de către Participanți, pe parcursul desfășurării Evenimentului; acuratețea informațiilor și datelor furnizate în conformitate cu prevederile acestui Regulament și ale oricăror instrucțiuni suplimentare transmise de către Organizator este responsabilitatea exclusivă a persoanelor care furnizează aceste date și informații.
c. Orice eventual prejudiciu suferit de o persoană ce parcurge procedura de înscriere în cadrul Evenimentului însă nu este acceptată spre participare în cadrul Evenimentului.
d. Orice eventual prejudiciu suferit de către un Participant a cărui participare este refuzată sau întreruptă pe durata desfășurării Evenimentului ca urmare a identificării de către Organizator a unei încălcări a prevederilor prezentului Regulament, indiferent de gradul de gravitate al încălcării produse.
e. Orice lucrare sau rezultat produs de către un Participant în cadrul desfășurării Evenimentului cu încălcarea drepturilor altor Participanți sau a unor terțe persoane, inclusiv dar fără a se limita la drepturi de proprietate intelectuală sau drepturi derivând din secretul comercial, profesional sau industrial.
f. Criteriile folosite și aplicate de către membrii juriului constituit în scopul de a desemna lucrarea câștigătoare în cadrul Evenimentului.
11.3. Organizatorul nu răspunde în niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezultă din participarea la Eveniment, cu excepția cazului în care acestea se datorează unor acte de culpă gravă sau unor acte intenționate ale Organizatorului sau ale persoanelor pentru care Organizatorul trebuie să răspundă.

Art. 12. Prelucrarea datelor cu caracter personal
12.1. Prin prezentul Regulament, Organizatorul alături de operatorii asociati Goethe Institute si ARDEN se obligă să respecte prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”), aplicabil începând cu 25 mai 2018 și a legislației subsecvente de implementare a GDPR la nivel național.
12.2. Organizatorul, Goethe Institute si ARDEN acționează în calitate de operatori asociați conform art. 26 din GDPR în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal ale Participanților. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate și utilizate în contextul organizării și desfășurării Evenimentului vor fi guvernate de regulile descrise în acest Regulament.
12.3. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
Pentru organizarea și desfășurarea Evenimentului, Organizatorul, Goethe Institute si ARDEN,  vor prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:
• Date de identificare – nume, prenume, vârstă.
• Date de contact – adresă de e-mail, număr de telefon.
• Date privind experiența profesională – ocupație curentă sau anterioară, sau experiență în domeniul dezvoltării de jocuri.
• Date privind opțiunile participantului privind participarea la eveniment – (singur, în echipă)
• Imaginile surprinse în cadrul evenimentului (poze, imagini video).
12.4. Scopurile și temeiurile prelucrării datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrării a fost adăugat între paranteze atunci când se detaliază scopul prelucrării datelor cu caracter personal):
• Executarea contractului cu Participantul în vederea participării acestuia la Eveniment, respectiv organizarea și desfășurarea Evenimentului, inclusiv aspectele ce țin de jurizare (executarea contractului);
• Promovarea Evenimentului prin utilizarea unor fotografii sau imagini video surprinse în timpul desfășurării acestuia (interesul legitim al Organizatorului si al Goethe Institute si ARDEN);
• Soluționarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea și desfășurarea Evenimentului, punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apărarea în instanță și/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportări, analize și studii statistice cu privire la Eveniment și succesul acestuia (interesul legitim al Organizatorului și/sau al Goethe Institute si ARDEN);
• Activități de arhivare, dacă sunt cerute de legislație (obligația legală a Organizatorului sau Goethe Institute si ARDEN).
12.5. În cazul în care Participantul nu furnizează datele cu caracter personal necesare pentru organizarea Evenimentului, acesta nu va putea participa în cadrul Evenimentului.
12.6. Sursa și destinatarii datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal sunt obținute de către Organizator, Goethe Institute si ARDEN direct de la fiecare Participant, prin completarea de către acesta a formularului de înregistrare.
Organizatorul și / sau Goethe Institute si/sau ARDEN poate/pot dezvălui datele cu caracter personal către:
• Între Organizator și Goethe Institute si ARDEN, în vederea desfășurării Evenimentului;
• furnizorilor serviciilor aferente activităților media pentru promovarea Evenimentului (imagini);
• autorități publice sau alte categorii de destinatari, dacă dezvăluirea are la bază un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligație legală în acest sens).
• notarilor publici / avocaților desemnați să acorde asistență pentru organizarea și desfășurarea Evenimentului).
12.7. Durata de păstrare a datelor
Datele cu caracter personal ale Participanților vor fi păstrate pe perioada anterioară și pe parcursul desfășurării Evenimentului. Ulterior, datele cu caracter personal pot fi păstrate de către Organizator și / sau Goethe Institute si ARDEN pentru o perioadă de 3 ani, corespunzătoare termenului general de prescripție, pentru protejarea drepturilor Organizatorului și / sau ale Tales of Us, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.
12.8. Drepturile persoanelor vizate
Conform legii, persoanele vizate beneficiază de o serie de drepturi, în calitate de persoană vizată, după cum urmează:
• Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obține de la Organizator și/sau Goethe Institute si/sau ARDEN de la  confirmarea că aceștia prelucrează datele lor cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării. Acest drept le permite Participanților să obțină gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate.
• Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete;
• Dreptul la ștergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita ștergerea datelor lor cu caracter personal atunci când:
• acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate;
• si-au retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și Organizatorul sau Goethe Institute sau ARDEN nu le mai poate prelucra în baza altor temeiuri legale;
• datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
• datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației relevante.
• Retragerea consimțământului și dreptul de opoziție: persoanele vizate au dreptul de a-și retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimțământ. De asemenea se pot opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Organizatorului sau al Tales of Us, din motive care țin de situația lor specifică, în limitele prevăzute de lege.
• Dreptul la restricționarea prelucrării: persoanele vizate au dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații:
• în cazul în care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care ii permite Organizatorului și/sau Goethe Institute si/ sau ARDEN să verifice exactitatea datelor în cauză;
• în cazul în care prelucrarea este ilegală, iar persoanele vizate se opun ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
• în cazul în care Organizatorul și/sau Goethe Institute si/sau ARDEN nu mai are/au nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoanele vizate le solicita pentru o acțiune în instanță;
• în cazul în care persoanele vizate s-au opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor lor în calitate de persoană vizată.
• Dreptul la portabilitate: în măsura în care se prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Organizatorului și/sau Goethe Institute si/sau ARDEN furnizarea datele lor cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat (spre exemplu în format CSV). Dacă persoanele vizate solicita acest lucru, Organizatorul și/sau Goethe Institute si/sau  ARDEN poate/pot să transmită datele lor cu caracter personal unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.
Pentru exercitarea drepturilor menționate la punctele a) – f) de mai sus, persoanele vizate pot contacta Organizatorul și/sau Goethe Institute si/sau ARDEN utilizând următoarele date de contact: [a se completa].
• Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: persoanele vizate au dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considera că le-au fost încălcate drepturile:
Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania.
anspdcp@dataprotection.ro

Art. 13. Publicitate
13.1. Prin înscrierea și participarea în cadrul Evenimentului, conform prevederilor acestui Regulament, Participanții își exprimă acordul în mod expres și neechivoc cu privire la filmarea, înregistrarea și/sau fotografierea acestuia, precum și cu privire la folosirea pe o perioadă de 12 luni de la momentul participării la Eveniment a tuturor materialelor rezultate în urma filmării, înregistrării și/sau fotografierii acestora în orice formă de publicitate post-Eveniment, în legătură cu acest Eveniment și evenimente conexe ale Organizatorului și / sau ale Goethe Institute si ARDEN, fără remunerare sau cost din partea Organizatorului și/sau din partea Goethe Institute si ARDEN. Astfel, înscrierea și participarea la Eveniment implică acceptarea necondiționată și irevocabiă a Participanților ca numele, fotografiile și materialele filmate cu aceștia în timpul desfășurării Evenimentului sau în cadrul unor alte evenimente post – Eveniment, conținând imaginea, numele și vocea acestora, să poată fi fixate, difuzate și/sau exploatate în scop publicitar pe o durată de 12 luni de la momentul participării la Eveniment de către Organizator și/sau de către Goethe Institute si ARDEN, fără niciun fel de pretenții pecuniare sau de orice altă natură din partea Participanților.
13.2. Prin înscrierea și participarea la Eveniment, Participanții cedează cu titlu gratuit Organizatorului și Goethe Institute si ARDEN dreptul exclusiv de a folosi imaginea și vocea acestora în toate ipostazele, situațiile și aparițiile realizate de aceștia în timpul Evenimentului la care au participat, pe o durată de [a se completa] de la momentul participării la Eveniment. Drepturile acordate include dreptul de folosire a numelor, a imaginii (în fotografii și/sau înregistrări audio-video) și a vocii acestuia, în toate tipurile de media cunoscute în prezent sau apărute ulterior, precum și folosirea lor în scop publicitar, în toate campaniile de promovare realizate de către Organizator și / sau de către Goethe Institute si ARDEN în toate țările și teritoriile, inclusiv prin internet.

Art 14. Încetarea Evenimentului. Forța majoră
14.1. Evenimentul nu va mai avea loc sau, dacă este început, nu va mai continua, în cazul apariției unui caz de forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a Evenimentului.
14.2. Forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție îl poate pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.
14.3. Evenimentul nu va mai avea loc sau, dacă este început, nu va mai continua, în cazul în care Organizatorul emite o decizie în acest sens, conform liberei sale aprecieri, cu condiția să comunice în prealabil o astfel de situație, cu respectarea prevederilor art. 3 din acest Regulament.

Art. 15. Anunțuri, comunicări și publicitate
15.1. În caz de neconcordanță între informațiile și mențiunile de orice natură incluse în cadrul oricăror anunțuri, comunicări sau alte materiale informative și/sau comerciale realizate și communicate în legătură cu Evenimentul și prevederile acestui Regulament, prevederile prezentului Regulament vor prevala.

Art. 16. Contestații și Litigii
16.1. Orice reclamații sau contestații cu privire la modul de desfășurare a Evenimentului vor fi transmise în atenția Organizatorului, în considerarea datelor de contact redate în cadrul art. 17 din acest Regulament.
16.2. În cazul în care o eventuală reclamație nu se poate soluționa pe cale amiabilă, deși părțile întreprind eforturi în acest sens, litigiul dintre părți va fi soluționat de instanțele judecătorești române competente.

Art. 17. Alte clauze
17.1. Prezentul Regulament este guvernat de legea română.
17.2. În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament este declarată nulă, celelalte prevederi rămân valabile / valide în măsura în care pot produce efecte juridice în absența clauzelor declarate nule. În măsura posibilului, clauzele declarate nule se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă, validă din punct de vedere juridic, care să corespundă cât mai bine scopului prevederilor lipsite de validitate.
17.3. Pentru informații suplimentare cu privire la Eveniment, vă rugăm să utilizați următoarele date de contact: andreea.sava@rgda.ro

Pentru scopuri de referință și informare, puteți regăsi varianta în limba engleză a acestui Regulament în continuarea acestor prevederi.

Organizator,
Asociația Română Game Developers Association